Regulamin

§. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego The Rest dostępnego pod adresem www.therest.pl
 2. Operatorem Sklepu Internetowego jest firma PUR Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Murzynowskiego 7/42, 10-684, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167186, NIP: 7393353040 , REGON: 519560415. Adres korespondencyjny: ul. Murzynowskiego 7/42, 10-684 Olsztyn.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail poda adresem hello@therest.pl oraz telefonicznie, pod numerem +48 601 377 220

§. 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego therest.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;
 2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Przedsiębiorca indywidualny – Klient, będący osobą fizyczną prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego therest.pl.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego therest.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi Newsletter.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 7.
 7. Klient , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  1. Włączoną obsługę plików Cookies,
  2. Aktywny adres e-mail
 3. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 4. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

 1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Olsztynie, przy ul. Murzynowskiego 7/42, 10-684 Olsztyn.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres hello@therest.pl a także telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta Sklepu internetowego) pod numerem 601 377 220 w godz 9-17 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać na adres email hello@therest.pl
 4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie therest.pl/kontakt

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Nazwę firmy,
  2. Numer Identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki sprzedaży

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego therest.pl
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego therest.pl są: Sprzedawca oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz
  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z  1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Prezentowane kolory dostępnych wzorników (tkanin, wybarwień drewna, kolorów metalowych elementów) należy traktować jako poglądowe. Odcień koloru może nieznacznie się różnić od rzeczywistego. Wynika to z ustawień monitora/wyświetlacza i karty graficznej oraz różnorodności sprzętu oraz ich indywidualnych ustawień. Kolor może się różnić także ze względu na indywidualne właściwości danego fragmentu drewna.
 7. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  6. kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 13. kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu therest.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi informacji na podany adres e-mail. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 16. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od następnego roboczego pod dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub prywatnego przewoźnika.
 4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Podane koszty dostawy dotyczą transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza Polskę jest wyceniana indywidualnie.
 5. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, o czym Klient jest każdorazowo informowany tak przy składaniu zamówienia, jak i w informacji o jego złożeniu wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.
 7. Przeciętny czas dostawy zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych.
 8. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzić paczkę w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody. Protokół ten będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 10. Jeśli przesyłka wzbudziła zastrzeżenia po odjeździe kuriera, Klient ma obowiązek zgłoszenia tego samego dnia uszkodzenia do przewoźnika oraz poinformowanie sklepu o tym fakcie. Po zgłoszeniu u przewoźnika przez 7 dni musi zostać spisany wiążący protokół szkody. Protokół musi zostać spisany z datą odbioru paczki.
 11. Sklep therest.pl wystawia fakturę VAT na zakupiony towar (przy sprzedaży stacjonarnej paragon i fakturę VAT do niego). Faktura VAT jest wystawiana w oparciu o dane kontrahenta podane podczas składania zamówienia. Jeżeli informacje te będą niepoprawne, prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną noty korygującej z poprawnymi danymi. Wystawienie dokumentu noty lub faktury korygującej przez naszą firmę jest operacją dodatkowo płatną (koszt 30 zł). Chęć dokonania zakupu na firmę musi być zgłoszona już podczas składania zamówienia. Nie ma możliwości złożenia zamówienia na osobę prywatną i późniejsze wystawienie faktury na firmę.
 12. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego, o ile Kupujący nie wpłacił dotychczas pełnej kwoty zamówienia, Kupujący zobowiązany jest uregulować pełną kwotę w terminie 7 dni od ustalonej końcowej daty realizacji zamówienia.
 13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru zrealizowanego zamówienia. W przypadku jeśli Sprzedawca jest zmuszony magazynować zamówiony towar z winy Kupującego, to po upływie 14 dni od pierwszej możliwości odbioru towaru przez Kupującego Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10 zł za każdy kolejny dzień zwłoki.
 14. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. za pośrednictwem Przelewy24.pl,
 2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. na rachunek bankowy, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak wpłaty w podanym terminie może być przyczyną zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości zamówienia, a w ostateczności traktowany może być jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie złożonego zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.
 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży przedstawione zostały w Polityce zwrotów pod adresem www.therest/politykazwrotow.

§. 11. Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy therest.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 12.  Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Pur Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przedstawionych w Polityce Prywatności pod adresem www.therest.pl/politykaprywatnosci.

§. 13. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na adres email hello@therest.pl
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 6. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy powinny być zapakowane w taki sposób, aby mogły być przetransportowane bezpiecznie i zgodnie z warunkami przewozu.
 7. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona względem osób fizycznych zawierających (przedsiębiorcę indywidualnego) umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

§. 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25-11-2021 r.

Zgarnij 15% zniżki na pierwsze zakupy!

Dołącz do newslettera Rest!

Spokojnie, nie będziemy Cię spamować... w każdej chwili możesz się wypisać.